Eğitim ve Kültür

0
986

EĞİTİM ve KÜLTÜR İLİŞKİSİ
Eğitim kasıtlı kültürleme süreci olup, kültürün aktarılmasında önemli bir araçtır. Kültürü etkileyen ve kültürden etkilenen bir yapıya sahiptir.Bu süreç içerisinde kültürün aktarılması eğitimle gerçekleşir. Eğitim aynı zamanda bir toplumun kültürünü etkiler ve o toplumun kültüründen etkilenir. Eğitim, hedefleri doğrultusunda devam ederken kültürel olanaklardan faydalanır. Eğitim, kültürel değerlerin izlerini taşır.
Eğitim kültüre göre değişime daha açıktır. Kültür değişime dirençlidir, halk ve toplumlar arasında da olduğu gibi. Atalardan bize gelen, en ufak bir değişime uğramamış yaşarken farkında bile olmadığımız bir kültürümüz var. Nitekim bu durum diğer toplumlarda da benzer şekillerde. Ancak bu kültürün değişime tamamen kapalı olduğu anlamına gelmez. Eğitim görevini yerine getirirken kültürel olanaklardan yararlanır ve kültürel değerlerin izlerini taşır. Çünkü gerçek yaşanmışlıklardan verilen örnekler her zaman eğitimde kolaylık sağlamıştır.
Eğitim ve kültür birbirinden ayrılamayan unsurlardır. Aynı eğitimi Türkiye’den başka bir ülkede vermeye kalkarsanız ve aynı şekilde almaya kalkarsanız, eğitimlerde mutlaka farklılıklar olacaktır. Çünkü başka ülkelerde yaşayan insanların yaşam tarzları, kültürleri, kıyafetleri, davranışları ve konuşmaları Türkiye’dekine göre mutlaka farklılıklar gösterecektir.
“Kültür” kelimesinin sosyolojik anlamı, bir topluluğun tüm yaşam biçiminin ifadesidir. RalphLinton’a göre kültür, öğrenilmiş davranışlar ve bu davranışların sonuçlarından meydana gelen bir bileşimdir. Onu bir araya getiren öğeler, belli bir toplumun üyelerince paylaşılır ve aktarılır. Yemek yeme, giyim, kullanılan dil, evlenme, sevişme, ölügömme, futbol oynama, kitap okuma gibi tüm hayatsal faaliyetleri içine alan bir kavramdır.Başka bir tanımla kültür, insan davranışının öğrenilen kısımıdır. Kültürün eğitsel kavramlarla ifadesi “Beşerî öğrenimin paylaşılmış ürünleridir” biçimindedir.
Eğitim, kişiliğin gelişmesiyle ilgili olduğundan içinde oluştuğu toplumun kültüre bağlıdır. Toplumsal psikoloji ve toplumsal antropolojide yapılan son incelemeler insan davranışının son derecede esneklik gösterdiğini ve yetişmiş olduğu kültürün bireyin ki¬şiliği üzerine damgasını vurduğunu göstermiştir. İnsan davranış¬ları içinde yaşanılan kültürde geçerli değerlere göre belirlenir. Bu konuda örnek vermek gerekirse; Margaret Maed, Yeni Gine’de Manus kabilesinde yaptığı araş¬tırmada şu örneği vermektedir: “Kimi toplumlarda çocuk yürümeye başladığında anababaya büyük bir iş düşmektedir. Çünkü çocuk, etraftaki eşyalar için bir tehlike oluşturmaktadır. Örneğin çocuk, tabakları fırlatmakta yemeği dökmekte, kitapları yırtmakta ve evi altüst etmektedir. Fakat Manus kabilesinde durum bambaşkadır. Orada başkasının malı kutsal bir nitelik taşıdığından, çocuklara daha yürümesini öğrenmeden önce başkasına ait olan eşyalara dokunmamayı ve onlara saygı duyulmasını öğretmektedirler.”
MODERN EĞİTİM ve GELENEKSEL EĞİTİM KÜLTÜRÜ
Eğitime, ailede başlayan ve okulda devam eden yaşama hazırlama çalışmaları denebilir, eğitim anlayışları her devirde değişmiş ve çeşitlenmiştir. Türk eğitim sisteminde çeşitli eğitim politika ve yaklaşımları yıllardır denenmekte ve uygulanmaktadır. Bunlar, geleneksel ve çağdaş eğitim yaklaşımları olarak iki kategoride ele alınabilir. Eğitim anlayışları içindeki değişimler, eğitimin içinde yer alan kavramları etkilemişler ve bu kavramların asıl manalarını bulmalarını sağlamışlardır diyebiliriz. İşte bu kavramlardan en önemlileri ilgi ve disiplindir. Bunlar, geleneksellikte birbirinden çok ayrı olarak kabul edilirken, çağdaş eğitim anlayışı ile birbiri içine geçmiş olarak ele alınmaktadır. Geleneksel ve çağdaş eğitim anlayışı sadece kavramlarda değil, uygulamalarda da farklılıklar göstermiştir. Bu uygulamalar sonucunda yetişen çocukların da, dolaylı olarak ayrı düşünce ve bakış açılarına sahip olduklarına yönelik gözlemler bu doğrultudadır. Bu ise kanımızca, bir ülkenin geleceğe bakışı için önemli bir noktayı teşkil etmektedir.
Geleneksel eğitim sistemi daha çok klasik okullarca benimsenmiş ve uygulanmıştır. Geleneksel eğitim sisteminde, “dersler, programlar, ödevler, ders saatleri ve benzeri unsurlar, hep çocuğun ilgi ve ihtiyaçları hesaba katılmaksızın düzenlenir. Bu eğitimde ön planda tutulan müfredat ve öğretmendir. Bu zorunlu uyumlu davranma bazen olumsuz sonuçlar doğurmakta ve baskıcı tutumlara karşı disiplinsiz davranışlar gelişmektedir. Bu şekildeki bir geleneksel okulu, “öğrencinin serbest faaliyetlerini sınırlayan, kısıtlayan, otoriter bir ‘esaret okulu’ olarak adlandırılabilir.”
Çağdaş eğitim yaklaşımında ise, öğrenci, eğitim ve öğretimin merkezindedir. Bu yaklaşımda öğrencinin bedensel, duyuşsal, bilişsel gelişim özellikleri göz önüne alınmaktadır. Öğrenci etken, öğretmen ise edilgen konumdadır. Öğretmen konu, yöntem, araç-gereç… gibi öğrenme ve öğretme sürecinin öğelerini öğrenciyi dikkate alarak seçmektedir. Eğitim ve öğretim sürecinde yaşanan bu değişme ve gelişmelere paralel olarak, okulda egemen olan disiplin anlayışında da değişme ve gelişmeler görülmeye başlanmıştır.
Geleneksel eğitim anlayışında disiplinden anlaşılan; ceza, ilgiden anlaşılan şımartmayken; çağdaş eğitim anlayışında disiplin; sorumluluk kazandırma, ilgi ise takdir etme, destek verme, rehber olma anlamındadır. Çağdaş eğitim anlayışında disiplin ile ilgi arasında bir uçurum değil, bir bütünlük vardır. Çocuk, belli davranışlarına hâkim olmayı, ceza ile değil sevgi, ilgi ve hoşgörü ile disiplinli bir şekilde öğrenir. Ceza, bir davranışı öğretmeye ya da olumsuz bir davranışı terke değil, sadece bir süreliğine bastırma ya yarar. Bu ise, bizim istediğimiz bir eğitimi karşılamaz. Bu nedenle cezaya dayalı bir eğitimin disiplin olarak anlaşılması ve adlandırılması kanımızca yanlıştır. Çocuklar ilgi ve ihtiyaçları gözetilerek, yerinde ve zamanında yapılan doğru yönlendirilmelerle yaşama hazırlanmalıdır.
Ailede başlayan ve okulda devam eğitim, toplumun gelişmesi ve yenilenmesi için tek çıkıştır.
Nazlı Gözde Ferik

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here