Kavmiyetçilik/Irkçılık

0
524

Bismillahirrahmanirrahim “Elhamdulillahirabbilâlemin assalatu vesselalâmu ala rasuline Muhammed(sav)”
“Ey insanlar, muhakkak ki biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Ve sizi kabile kabile millet millet yaptık ki kaynaşasınız. Allah katında en şerefliniz ondan en çok korkanızdır (Hucurat 13) Yine Allah (s.b.t) Ancak Mü’minler kardeştirler öyle ise kardeşlerinizin arasını ıslah edin buyuruyor.(Hucurat 10) Görüldüğü gibi Allah azze ve celle kabileler halinde yaratıldığımızı haber veriyor ve erkekli dişili yaratıldığımızı söylüyor. Buradan hareketle; Irk; Kabile, millet, aile, soy, nesep, sülale demektir. Irkçılık; Bir ırkı diğerlerinden ayırmak üstün tutmak taraf tutmaktır. İslam bunu reddeder Kur’an-i Mübin ve Allah Rasulu ( a.s.m) bunu reddetmiş, yasaklamıştır. Kur’anı Azimüşşan Peygamber Efendimizi (s.a.v) bütün milletlere gönderilen son peygamber olduğunu haber vermiştir Ve Allah Rasulu ( sav) ırkçılık konusuna açıklık getirmiştir. Allah ve Rasulunun hitabı bütün milletleredir.“Allah indinde şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır Aziz ve Celil olan Allah sizden cahiliye devri kabalığını, ve babalarla övünmeyi gidermiştir. Mü’min olan takva sahibidir kafir olan ise şakidir Siz Adem as çocuklarısınız Adem as de topraktan yaratılmıştır Bazı adamlar kafir olarak ölen kavimleriyle övünmeyi terketsinler çünkü onlar cehennem kömüründen bir kömürdürler yahut onlar Allah indinde burnu ile pislik yuvarlayan pislik böceğinden dahada aşağıdırlar” ( Ebu Davud) İslam ümmetinin parçalanmasına sebep olan bu bozuk fikirlerden (ırkçılık kavmiyetçilik milliyetçilik) beri durmalıyız. Allah Rasulu(s.a.v) ırkçılık için asabiyet-i cahiliyye demiştir. İnsan soyundan ırkından dolayı şeref ve izzet sahibi olmaz Nesebi ona üstünlük sağlamaz. Ancak takvasıyla üstündür. Irkçılık davası cahiliye davası gütmektir bu boş dava kaybettirip fesada uğrattırır. Irk mefhumu zararlıdır. Bir Müslüman asla ve kat’a Arap Türk Kürd milliyetçiliği yapamaz! Allah Rasulu tevhid davasını yaydı. Bir şirk toplumu vardı insanları putlara kulluktan, nefsin esirliğinden, batıl inançların tahakkümünden kurtarıp, Allah’ a bir Olan Allah’a kulluğa çağırdı. Böylesine batıl cahiliye toplumunu ifsat etti değiştirdi Kur’anla yönetti. Zülmü yerle yeksan etti bütün bunları sayısız zorluklar içerisinde gerçekleştirdi kavmi kendi sülalesi ona karşı çıktı öz amcası davasına karşı çıktı o davasından bir an bile vazgeçmedi. Putperestliği ve ırkçılığı yere yıktı. Sababe-i Kiram Efendilerimizden ( rah) hiçbir neseb yakınlıkları olmayan mü’min kardeşleriyle omuz omuza savaştılar İslam Davası için. Şeytan 1400 sene sonra ırķçılık gibi bir söylemle tekrar taarruza geçti. Bunun sebebi Peygamber( sav) getirmiş olduğu Din’den uzaklaşmalarıydı. Bir zamanlar. Fransız İhtilali’nden sonra Batı’nın yaydığı ırkçılık politikası tamamen İslam Dünyasına vurulan bir neşterdi. Bu da zamanla Batının ekmeğine farkında olmadan yağ süren Müslümanları meydana getirdi. Her milleti kendi derdine düşürüp herkese farklı bir devlet ve toprak fikri verip Alem-i İslam’-ı parçaladı. Evet Müslümanlar! Irkçılık illeti batının tuzaklarından bir tuzaktır. Yalnızca biri. Batılı devletlerin millet desiseleri hile ve entrikaları propagandaları… sürmektedir! Batılı devletler İSLAM’a savaş açmış islamı yok etmeye çalışıyorlar gündüzlerine gecelerini katmışlar Tek gayeleri İslam düşmanlığı. ALLAH ( s.b.t)’ dan Müslümanların uyanık olmasını Hak’kı görebilmelerini için feraset sahibi olmalarını niyaz ediyorum. Şeytan aslıyla övündü başka asıldan olanı hor görmeye başladı -onu topraktan yarattın beni ise ateşten dedi Adem ( a s) secde etmedi şimdi ise günümüz insanlara sirayet etmiş övünme zihniyetinin tesiri altında olmak bu yanlış batıl zihniyet şeytandan olması hasebiyle zarar ettiriyor Müslümana amellerini ve ırkçılığa kapı açıyor Benim kavmim daha üstün şiarlarıyla. Allah u Teâlâ’dan korkup takvaya sarılalım Müslümanların islam akidesinden fışkıran bağı, Müslümanlığımızdan ileri gelmeli. “ Kendi Nefsimiz için istediğimizi mü’min kardeşimiz içinde istemeyen mü’min olamaz buyurdu Allah’ Rasulu ( a.s.m) yine mü’minlerin arasına övünme, kin, husumeti yasakladı. Asabiyet davasına kalkışan onu Yayan bizden değildir ( Ebu davud)
Buraya kadar anlatmaya çalıştığımız İslam ırkı reddetmez ırkçılığı reddeder. Özellikle buraya dikkat edelim fikir daralınca körelince ve de yanlış fikirlerden insanlar arasinda milliyetçilik bağı doğar. Milliyetçilik; kendi milletini üstün görme taassub nefsani meyil arzusunu doğurur. Bu yüzden milliyetçilik bağı doğru olmayan bir bağdır tabiki. Müslüman vatanını milletini sever ama onu üstün görme onunla övünme ön plana çıkarma taraf tutma burdaki kasıt budur şiddetle kınanır. Milletçilik, Kabilevi bir bağdır kalkınma için yürüyen insanları birbirine bağlamaz ayrıştırır ve böler. Beka içgüdüsünden doğan duygusal bir bağdır. Ondan da tahakküm hırsı doğar. Bu bozuk bağlar insanlar arasında hakimiyet için düşmanlıklara sebep olur İslam bunları rezil ve alçak bir fikir olarak adletmiştir. Bu bozuk fikirler İslam’dan olmadığı gibi İslam’la yanyana gelemez. Bir Müslüman kesinlikle ırkçılık davasi gütmez Bu Allah Rasulu( sav) getirmiş olduğu dine taban tabana zıttır. Günümuz toplumu daha detaylı incelendiğinde sanki hiç islama girmemiş islamı benimsememiş gibi yaşamaya başlamışlardır, ırkçılık üzeredirler dolayısıyla bu toplum ikinci cahiliye dönemini yaşamaktadır ve bu ikinci cahiliye toplumunun durumu çok hazindir oysa yukarıda bahsettiğimiz gibi Allah Rasulu gelmiş olduğu topluma bu batıl fikirleri ortadan kaldırmıştı. Gayri islami sistemler Batıl fikirleri( kalitalist demokrasi laiklik) vb İslami hayatın yaşanmaması Müslüman hücrelerimize neşter vurdu ve adeta kan kaybından ölüyoruz. Günümüzde fuhşiyat Adam öldürme fitne fucur, savaşlar zina faiz vs… had safhada. Diyebiliriz ki İslamdan önceki dönemlerden daha da vahim bir durum içerisinde Müslümanlar. Genelde bütün dünya insanlarının özelde ise ümmetin içinde bulunduğu bu zilletten kurtulması İslam’ın tekrar hayat bulması ve kalkınması için. İSLAM’ için çalışmamız gerekiyor bu elzemdir farzdır. Bu dava İslam davası cahiliye toplumunu değiştirdi bugün ikinci cahiliye toplumunu da değiştirecek olan bu davadır. Ümmetin içinde bulunduğu bu elim durumun hesabi kafirlere sorulacağı gibi unutulmamalı ki müslümanlar da hesaba çekilecektir. Zira küfrün kol gezdiği şirkin el salladığı bidatlerin batıl fikirlerin havada uçtuğu kalbe sirayet ettiği bir dönemde bu batıl çatışmaların son bulması islamın tekrardan hayata tatbikiyle olacaktır tek derdimiz budur ves’Selâm. Irkçılık ile ilgili konumuzu Allah Rasulu( sav) veda hutbesiyle noktalamak istiyorum umulur ki aklederiz zira Hz Peygamber (sav) bu hutbede ırķçılığa deyinmiştir. “ Ey insanlar! Rabbiniz birdir babanız da birdir Hepiniz Adem as’ın çocuklarısınız Adem ise topraktandır Arap’ın Arap olmayana Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğu olmadığı gibi kırmızı tenlinin siyah üzerine siyah olanında kırmızı tenlinin üzerine üstünlüğü yoktur üstünlük ancak takvada, Allah’dan korkmaktır Allah’ yanında en kıymetli olanınız Allah’dan en çok korkanınızdır azası kesik siyahi bir köle başınıza amir olarak tayin edilse sizi Allahın kitabı ile idare ederse onu dinleyiniz ve itaat ediniz”
Velhamdulillahirabbilâlemin.
Zeynep Yıldırım

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here